Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2014

loveorhate
5369 34dd 500
Reposted fromIzzabel Izzabel

October 05 2014

loveorhate
1881 ccf3
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
loveorhate
4631 369b
Reposted frompieprzycto pieprzycto

July 01 2014

loveorhate
0622 37d9
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures
loveorhate
0758 c15b
Reposted fromnathloves nathloves
loveorhate
0770 5dc0
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland
loveorhate
0815 8f58
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland

June 27 2014

loveorhate
Reposted fromSpecies5618 Species5618
loveorhate
Może odwaga polega na tym, żeby za dużo nie myśleć, albo żeby się przynajmniej umieć skuteczniej oszukiwać.
— William Wharton
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
loveorhate
9032 3ea1
Reposted fromolass olass
loveorhate
  • Nienawidziłam swojej bezradności. Nienawidziłam pragnienia, aby mój ból ukoił mężczyzna, który go zadał
— Richard Paul Evans
Reposted fromparadisekiss paradisekiss
loveorhate
Dorastać, to znaczy popełniać błędy, ale nie można bać się żyć.
— Barbara Baraldi – Scarlett
Reposted frompieprzycto pieprzycto

June 04 2014

loveorhate
3705 18d4
Look at me with passion. I need to catch you looking at me with passion. Passion in your eyes when are you looking at me.
Reposted fromantjee antjee
loveorhate
loveorhate
Mnóstwo ludzi istnieje, ale takich, co naprawdę żyją, można wskazać palcem
— Feliks Chwalibóg
Reposted frombotaka botaka
loveorhate
3933 0fbf
Chodź, ucieknijmy stąd.
Reposted fromantjee antjee
4178 982b
Reposted fromblueberrynights blueberrynights
4177 c148 500
Reposted fromblueberrynights blueberrynights
4176 f048 500
Reposted fromblueberrynights blueberrynights

May 20 2014

loveorhate
8045 c610
Reposted fromoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl